All information som är knuten till läge vinner på att presenteras i en karta. Geografiska informationssystem (GIS) handlar om att koppla ihop information med läge och presentera detta i en dynamisk ”levande” karta.

Björlin GITech samlar data från allmänna leverantörer och kombinerar med kundens egen data för presentation i ett och samma system. Vi erbjuder programlösningar för såväl desktop som mobil användning. Bland de kunder vi levererar löpande kartsystemstjänster åt återfinns de största landsbygdskommunerna samt flera företag med hela fasta Åland som arbetsfält. I kartprogrammen kan kunden få överblick över sina verksamhetsområden och söka och klicka fram information bland t.ex. terrängdata, fastighetsinformation, flygbilder, planområden, VA-, fjärrvärme, El- och telefonledningar.

Björlin GITech kan samla in, strukturera, behandla och analysera all sorts data som är knuten till läge. Datainsamlingen kan göras genom mätning med precisions-GPS (GNSS RTK), digitalisering av gamla kartor, flygbilder etc. Exempelvis har vi ansvarat för GPS-kartläggning av flertalet kommuners VA-ledningssystem samt hjälpt till med koordinatsystemsbyten.

Referenser

Kartläggning av Lemlands kommuns VA-ledningssystem

Fullständig kartläggning av alla ledningar, brunnar, ventiler etc. fram till varje enskilt ansluten fastighet. Mätresultaten har kombinerats med gammal mätdata som transformerats till rätt koordinatsystem och allt har sedan passats in i en och samma datastruktur och slutligen förts in i kommunens kartsystem.

Sammanställning av detaljplaner i Finströms kommun

Mosaik över samtliga gällande detaljplaner och -ändringar har standardiserats och förts in i kommunens kartsystem och försetts med länkar till aktuella planbestämmelser för respektive område. Kartsystemet levereras och underhålls av GITech och på detta vis har kommunens tjänstemän kunnat få en överskådlig bild av hur gällande planer förhåller sig till befintlig fastighetsstruktur, infrastrukturnät, byggnader osv.

Plansammanställning

Avrinningsområde för Ålands Vatten Ab's vattentäkt

På uppdrag av Ålands Vatten Ab bestämdes avrinningsområdet för vattentäkten Långsjön och Markusbölefjärden i Finströms kommun, dvs. det landområde vars ytvattenavrinning slutligen hamnar i denna vattentäkt. Som grundmaterial användes detaljerade laserskannade höjdmodeller från Lantmäteriverkets öppna databas. Delavrinningsområdet beräknades med GIS-programvara baserat på D-8 avrinningsmodell. På platser där onaturliga barriärer förekommer mättes dessutom genomföringar (trummor) in med GPS och den beräknade avrinningen korrigerades. Slutresultatet kan användas till att utreda inverkan av potentiella utsläpp på vattentäkten, bedöma riskområden och underlätta framtida planläggning.