Ska du köpa eller sälja ett markområde? Är du osäker på var fastighetsgränsen går i terrängen eller vill du veta om alla råstenar är på rätt?

Björlin GITech har mångårig erfarenhet av lantmäteriarbete och kan hjälpa till med all lantmäterirelaterad verksamhet utom det som endast är förbehållet Lantmäteriverket och auktoriserade fastighetsförmedlare.

Exempel på arbetsuppgifter kan vara:

  • Du är osäker på din fastighets gränser eller rättigheter men vet inte om du behöver ansöka om en rågångsförrättning – GITech kan göra de undersökningar som behövs i Lantmäteriverkets arkivmaterial och utreda förekomst av tillandningar, gällande eller upphävda servitut och vägrätter samt lokalisera rösen, råpunkter och rålinjer och markera ut allt detta i terrängen med hjälp av precisions-GPS (GNSS RTK).
  • Du ska sälja ett markområde och är överens med köparen om kvadratmeterpriset – GITech kan mäta fram exakt areal och upprätta köpebrev och kartbilagor, ombesörja lagfartsansökan och om så önskas biträda eller som befullmäktigat ombud bevaka styckningsförrättningen.
  • Du är involverad i en vägförrättning eller en fastighetsrelaterad tvist och behöver hjälp med konsultation eller kartmaterial för att framhäva din sak.
  • Du och dina släktingar vill dela upp ett samägt område men vet inte hur ni ska göra. – GITech kan bistå med uppdelningen genom att ta fram arealer, markera tänkbara gränser i terrängen samt upprätta delningshandlingar som grund för en styckning eller klyvningsförrättning.

Referenser

Markköp, Tranvik Sund

Kunden var överens med sin rågranne om pris för två områden tilläggsmark till tomten. GITech kunde genom mätning på plats ta fram områdenas arealer, upprätta köpebrev med kartbilaga, ansöka om lagfart och ombesörja allt fram till lantmäteriförrättningen. I samband med arbetet fick grannarna också genom arkivundersökning utrett en tidigare oklar råstens rätta placering.

Tomtförsäljning, Godby, Finström

Upprättande av köpebrevskarta vid försäljning och delning av en av kommunens radhustomter. Parterna var överens om pris och princip för delningen. GITech tog fram karta med exakta arealer och mått enligt gällande detaljplan samt koordinater för de nya gränsmarkeringarna.

Kartbilaga till köpebrev