Genom 3D-visualisering kan vi ge vi marknaden en tydlig bild av ditt erbjudande. Utifrån en skiss eller en ritning skapar vi en 3D-modell som används för att producera verklighetstrogna bilder och filmsekvenser som kan anpassas för rätt målgrupp och säljkanal. Det kan handla om att omvandla arkitektritningar till möblerade hem i hus som ännu inte byggts eller att med hjälp av fotogrammetri skapa en fullständig 3D-modell av en produkt du vill marknadsföra. Med våra tjänster kan du snabbt komma ut på marknaden och göra verklighet av dina planer. Vi använder den senaste tekniken för att snabbt och effektivt kunna bygga upp digitala säljstöd för din verksamhet.

Tack vare vår gedigna mätningsbakgrund och karteringsverksamhet är vi experter på att visualisera planerad bebyggelse på rätt plats i befintlig terräng och miljö. Tillsammans med våra kunskaper i 3D modellering, fotogrammetri och bildbehandling gör detta att vi kan ta fram mycket realistiska fotomontage och rendera högklassig video för att visa hur allt ifrån strandnära egnahemshus till planerade bostadsområden eller trafiklösningar skulle se ut i färdigbyggd tappning. På så sätt kan såväl byggherrar som beslutande myndigheter få bästa tänkbara beslutsunderlag.

Har du platser eller upplevelser du vill sälja kan vi fotografera 360-panoraman och sätta ihop en virtuell rundtur samt göra 3D-visualiseringar i 360/VR-format.
Se avsnittet 360-fotografering.

Sammanfattningsvis kan GITech i visualiseringsväg erbjuda:

  • Översiktlig visualisering, visioner, idéskisser, 3D-modellering, kartering och volymstudier i det inledande planeringskedet,
  • Realistiska visualiseringar och fotomontage under eller efter projekteringstiden, för bygglovs- eller samrådshandlingar,
  • Säljande visualiseringar och virtuell visning för marknadsföringsändamål,
  • Geografiskt och tidsmässigt korrekta ljus- och skuggstudier,
  • Realistiska jämförelser av olika materialval och färger,
  • Realistiska utredningar av utsikten från fönster, visualisering av fullt möblerad interiör m.m.,
  • Visualiseringar i form av bild, fotomontage, video, videomontage (3d-tracking), 360/VR, interaktiv 3D, m.m.

Referenser

Mariehamn centrum

3D-visualisering av visionen för utvecklingen av Mariehamns centrum.
Visualiseringen har utförts kontinuerligt från ett tidigt planeringsskede i nära samråd med arkitekterna för projektet.
Kartläggning och mätning utfördes inledningsvis följt av en noggrann utredning av planerade byggnaders volym, fasadmaterial, gestaltning samt skuggstudier. Visualiseringen i planeringsskedet gjordes genom videoklipp, fotomontage och även i 360/VR format för volymstudierna.
Presentation till allmänheten av ett färdigt förslag genom en video
och med bilder.

Svinö holme

Visualisering av Svinö holmes eventuella exploatering enligt pågående delgeneralplaneprocess.
Mer information och bilder finns på stadens hemsida:
Mariehamns stads hemsida

Kv. Barberaren, Katrineholm, Sverige

På Västgötagatan i Katrineholm, Sverige håller ett högklassigt radhus på att uppföras. GITech har utifrån 2D CAD-ritningar, materiallistor och rumsbeskrivningar gjort en fullständig 3D-visualisering av husets exteriör och gård samt modellerat och inrett ett antal lägenheter. Utifrån detta har vi kunnat ta fram försäljningsmaterial såsom bilder, filmer och en virtuell rundtur.

Den interaktiva virtuella rundturen ger potentiella köpare möjligheten till en uttömmande förhandsvisning online där de själva kan utforska lägenheterna på egen hand redan innan bygget är färdigställt.

Arrendatorn 19, Huddinge, Sverige

3D-visualiseringsbild av planerat parhus i Sverige, för visning på mäklares sida. Fullständig 3D-modellering av hela byggnaden och omgivningen då utgångsmaterialet endast utgjordes av situationsplan, enkla planskisser samt fasadritningar.
Se större bild och utgångsmaterial här

Processvisualisering Svinryggen

För Svinryggens deponi togs en visualisering fram över omlastningshallen. 3D-visualiseringen är baserad på GITech tidigare visualisering inför byggnadens uppförande samt relationsmätning av färdig byggnad och tillbyggnad med totalstation, UAV och GPS.

Visa visualiseringen

Kortrutt V. Föglö

Film- och 360-visualisering av kortruttsprojektet i västra Föglö. Ett relativt omfattande visualiseringsprojekt gjort på kort varsel. Fotografering utförd i utmanande ljus- och vindförhållanden en blåsig dag i November.
360-applikation med 3D-modell av planerad vägdragning och fastighetsindelningen visualiserad.
Videoklipp med 3D-tracking-sekvenser av planerad vägdragning.

Planerat industriområde

Ett industriområde är under planering i Jomala. I samband med utställningen av planförslaget önskade beställaren, CG Engineering en visualisering av området så som det kan komma att se ut som fullt exploaterat. Utifrån detaljplaneförslaget och utkast till byggnadsritningar har GITech tagit fram en videosekvens där områdets helhet och planerade bebyggelse framgår. Även visualiseringsbilder av tomter med tilltänkta byggnader har tagits fram för framtida marknadsföringsändamål, samt ett antal 360-visualiseringar.

Sjökvarteret i Mariehamn

I nära samråd med arkitekt visualiserades ett diskussionsunderlag för den framtida utvecklingen av Sjökvarteret i Mariehamn.
Området ritades i sin helhet upp i 3D på basen av arkitektskisser, terrängmodeller, flygbilder och fotogrammetriska modeller. Därefter renderades bilder och video med hög upplösning och detaljrikedom. Även detaljerade fotomontage skapades för att underlätta bedömningen av planernas inverkan på den känsliga miljön.
Se video här.

Egnahemshus i Jomala

I detta projekt tillämpades 3D-visualisering i ett tidigt skede då kunden i samråd med arkitekt ville utreda olika alternativ för fasadutformning mm. Huset modellerades utifrån skisser i CAD och Floorplanner och vissa detaljer justerades i några omgångar innan den slutgiltiga utformningen bestämdes. Från 3D-modellen av byggnadens exteriör och omkringliggande terräng fick vi underlag för att kunna ta fram bygglovsritningar, bl.a. situationsplan, fasadritning och tomtsektioner. Planering och ritning av husets interiör samt konstruktionsritningar stod kunden själv för. I samband med projektet gjordes även ett test av fotomontage och visuell tour genom att tillämpa 360-panoramateknik.