Genom 3D-visualisering kan vi ge vi marknaden en tydlig bild av ditt erbjudande. Utifrån en skiss eller en ritning skapar vi en 3D-modell som används för att producera verklighetstrogna bilder och filmsekvenser som kan anpassas för rätt målgrupp och säljkanal. Det kan handla om att omvandla arkitektritningar till möblerade hem i hus som ännu inte byggts eller att med hjälp av fotogrammetri skapa en fullständig 3D-modell av en produkt du vill marknadsföra. Med våra tjänster kan du snabbt komma ut på marknaden och göra verklighet av dina planer. Vi använder den senaste tekniken för att snabbt och effektivt kunna bygga upp digitala säljstöd för din verksamhet.

Tack vare vår gedigna mätningsbakgrund är vi experter på att visualisera planerad bebyggelse på rätt plats i befintlig terräng och miljö. Tillsammans med våra spetskunskaper i fotogrammetri och bildbehandling gör detta att vi kan ta fram mycket realistiska fotomontage och rendera högklassig video för att visa hur allt ifrån strandnära egnahemshus till planerade bostadsområden eller trafiklösningar skulle se ut i färdigbyggd tappning. På så sätt kan såväl byggherrar som beslutande myndigheter få bästa tänkbara beslutsunderlag.

Har du platser eller upplevelser du vill sälja kan vi fotografera 360-panoraman och sätta ihop en virtuell rundtur samt göra 3D-visualiseringar i 360/VR-format.

Se avsnittet 360-fotografering.

Referenser

Kv. Barberaren, Katrineholm, Sverige

På Västgötagatan i Katrineholm, Sverige håller ett högklassigt radhus på att uppföras. GITech har utifrån 2D CAD-ritningar, materiallistor och rumsbeskrivningar gjort en fullständig 3D-visualisering av husets exteriör och gård samt modellerat och inrett ett antal lägenheter. Utifrån detta har vi kunnat ta fram försäljningsmaterial såsom bilder, filmer och en virtuell rundtur.

Den interaktiva virtuella rundturen ger potentiella köpare möjligheten till en uttömmande förhandsvisning online där de själva kan utforska lägenheterna på egen hand redan innan bygget är färdigställt.

Arrendatorn 19, Huddinge, Sverige

3D-visualiseringsbild av planerat parhus i Sverige, för visning på mäklares sida. Fullständig 3D-modellering av hela byggnaden och omgivningen då utgångsmaterialet endast utgjordes av situationsplan, enkla planskisser samt fasadritningar.
Se större bild och utgångsmaterial här

Egnahemshus i Jomala

I detta projekt tillämpades 3D-visualisering i ett tidigt skede då kunden i samråd med arkitekt ville utreda olika alternativ för fasadutformning mm. Huset modellerades utifrån skisser i CAD och Floorplanner och vissa detaljer justerades i några omgångar innan den slutgiltiga utformningen bestämdes. Från 3D-modellen av byggnadens exteriör och omkringliggande terräng fick vi underlag för att kunna ta fram bygglovsritningar, bl.a. situationsplan, fasadritning och tomtsektioner. Planering och ritning av husets interiör samt konstruktionsritningar stod kunden själv för. I samband med projektet gjordes även ett test av fotomontage och visuell tour genom att tillämpa 360-panoramateknik.

Sjökvarteret i Mariehamn

I nära samråd med arkitekt visualiserades ett diskussionsunderlag för den framtida utvecklingen av Sjökvarteret i Mariehamn.
Området ritades i sin helhet upp i 3D på basen av arkitektskisser, terrängmodeller, flygbilder och fotogrammetriska modeller. Därefter renderades bilder och video med hög upplösning och detaljrikedom. Även detaljerade fotomontage skapades för att underlätta bedömningen av planernas inverkan på den känsliga miljön. Delar av materialet offentliggjordes i lokalmedia, Ålandstidningen och Nya Åland.

Planerat industriområde

Ett industriområde är under planering i Jomala. I samband med utställningen av planförslaget önskade beställaren, CG Engineering en visualisering av området så som det kan komma att se ut som fullt exploaterat. Utifrån detaljplaneförslaget och utkast till byggnadsritningar har GITech tagit fram en videosekvens där områdets helhet och planerade bebyggelse framgår. Även visualiseringsbilder av tomter med tilltänkta byggnader har tagits fram för framtida marknadsföringsändamål, samt ett antal 360-visualiseringar.