GITech utför alla former av inmätning och utsättning med;

  • Precisions GPS (GNSS RTK)
  • Totalstation
  • Laserscanner
  • UAV-rtk (drönare)
  • Ritningar till maskinstyrning

Dagens ökade exploateringsgrad och noggranna regelverk för byggande har medfört ökade krav på den dokumentation som behövs för att få ett beviljat bygg- eller marklov. Exempel på detta är kraven på situationsplanen, som visar hur ditt planerade byggnadsprojekt kommer att förhålla sig till terrängen. Vid fall där terrängen är komplicerad eller byggnadens placering gränsar till det tillåtna kan dessutom ytterligare visualisering av byggplatsen krävas för att byggnadsnämnden ska få tillräckligt underlag för ett beslut.

Björlin GITech kan bistå med allt som behövs för att visa precis hur ditt byggnadsprojekt kommer att se ut och ligga i terrängen. Vi utför allt ifrån mätuppdrag till hjälp med att få ihop alla handlingar som behövs för din bygglovsansökan, så länge du vet vad du vill bygga. Vid behov kan vi också förmedla kontakt med arkitekt eller byggnadsentreprenörer.

Exempel på frågeställningar som GITech kan hjälpa dig att få svar på kan vara:

  • Kommer min byggnad att se bra ut i förhållande till miljön runt omkring?
  • Hur långt ifrån tomtgränsen är min tänkta byggnadsplacering?
  • Hur kan jag vara säker på att jag håller mig inom detaljplanens tillåtna byggnadsyta?
  • Hur högt över havsnivån är min tänkta byggplats, och hur långt från stranden?
  • Hur många kubik måste sprängas, schaktas eller fyllas på min byggplats?

Vi använder oss av GPS mätutrustning med precision ner till några centimeters noggrannhet (GNSS RTK), totalstation och terrester laserscanner (millimeter-noggrannhet) samt fotogrammetriska mätmetoder för att samla den information som behövs. Vi kan också ta fram 3D-visualiseringar och fotovyer av byggnadsprojektet. Allt som behövs för att ge optimala förutsättningar för ett beviljat lov.

GITech utför också kartering, flygscanning för ortofoto och punktmoln med (drönare/UAV*), 3D-volymberäkning och precisionsutsättning för ert byggnadsprojekt.

GITech kan även ta fram försäljningsmaterial för ert projekt i form av kartor, 3D-visualiseringar och 360-foto.
Således kan vi erbjuda material och tjänster under hela ert projekt, vid projektering, byggnation och försäljning!


*Mer om UAV-fotogrammetri, ortofoton och punktmoln

GITech kan leverera högkvalitativa punktmoln och ortofoton insamlat med UAV.
Ortofotona är genomgående skarpa och tydliga med jämn ljusnivå, kontrast och färg. Upplösning som normalt uppnås är omkring 1-3 cm/pixel.
Materialet som levereras har en hög spatial noggrannhet vilken är verifierbar då markstöd/höjdfix inmätes med precisions-GPS eller totalstation vid varje uppdrag. Normal XYZ-noggrannhet för UAV-ortofoton och punktmoln ligger i intervallet 2-5 cm även över större karteringsområden.
Ur materialet kan förutom baskartor även olika höjdmodeller och höjdkurvor tas fram samt noggrann 3D-volymberäkning genomföras.

Vår UAV-verksamhet sker alltid med hänsyn till säkerheten och med erforderliga tillstånd från flygledningen. Vi är fullt försäkrade i vår verksamhet. UAV-operatören har genomgått säkerhetsutbildning och verksamheten är registrerad hos TRAFI.

Ortofoto
Exempel  på standardupplösning för GITech UAV-ortofoton, 2-5 cm/pixel. Jämförelse med vanliga ortofoton från lantmäteriverket med 0,5 m /pixel upplösning.
Kartering med denna upplösning och centimeternoggrannhet kan göras över hundratals hektar.


Tips: klicka på bilderna för full storlek.

Punktmoln
Vid UAV-kartering så kan punktmoln med upp till 2 cm punkttäthet genereras även över större områden, upplösningen kan se ut som i skärmklippet nedan.

Referenser

Baskartor och relationsmätning för detaljplanering, projektering och bygglovshandlingar

GITech utför alla karteringsuppdrag, stora som små.
För uppdragen använder vi ändamålsenlig mätutrustning och kombinerar inmätt material med befintlig registerdata på ett effektivt sätt.
GITech kan även utföra 3D-volymberäkningar och ta fram noggranna höjdmodeller, ortofoton och punktmoln för Era behov.

Utsättning BAb Navigare

Utsättning och relationsmätning i samband med bygget av BAb Navigare. Avvägning av höjder, utsättning för grundsula, gjutformar, betongelement, trappor, VVS, m.m.
Precisionsutsättning med totalstation, etablering av byggplatsstomnät.

Utsättning Pommerndockan

Utsättning och relationsmätning i samband med bygget av torrdocka för museifartyget Pommern. Avvägning av höjder, utsättning för pålar, spont, armering och gjutformar. Utsättning av bultgrupper för gångbro.

Precisionsutsättning med totalstation, etablering av byggplatsstomnät.

Inför och efter bygget utfördes även visualisering för presentationsändamål.
Delar av materialet finns här: Pommerndockan, 360-vy

Utsättning Mariehamns Hamn Kaj 3

Utsättning och relationsmätning i samband med om- och tillbyggnaden av kaj 3 i Mariehamns Hamn. Avvägning av höjder, utsättning för pålar, spont, armering och gjutformar.
Utsättning av 250 m ny kajkant och tillhörande hamnutrustning samt av fundament och bultgrupper för omkring 300 m matargångar och körramper.

Precisionsutsättning med totalstation, etablering av byggplatsstomnät. Fotodokumentation av byggplats.

Utsättning Brändöströmsbron

Utsättning och relationsmätning i samband med bygget av Brändöströmsbron i Föglö, 100 m bro. Avvägning av höjder, utsättning för pålar, spont, armering och fundament. Utsättning för nya brobalkar.
Även utsättning av tillfällig bro.
Precisionsutsättning med totalstation, etablering av byggplatsstomnät. Volymberäkningar, laserscanning.

Relationsmätning och utsättning, fasadbyte Lagtinget

Inmätning av betongstomme och etablering av fixpunkter. Utsättning av utanpåliggande fasadsystem. Precisionsinmätning och -utsättning med totalstation, etablering av byggplatsstomnät. 3D-inpassning av konstruktionsritningar mot relationsritningar.

Bastubyggnad i Bjärström, Finström

Kundens önskade placering av bastun innebar att den skulle ligga så nära detaljplanens bestämmelsegränser som möjligt. Plan- och fastighetsgränser togs fram och markerades i terrängen, liksom bastuns tilltänkta placering. Resultaten från GPS-mätningen på tomten kompletterades med detaljplanen och sattes ihop till en situationsplan med alla behövliga mått och uppgifter. Utskrifter av situationsplanen, gällande detaljplan och översiktskarta levererades för bygglovsansökan, som sedan beviljades av byggnadsnämnden.

Fritidshus på strandtomt i Bergö, Finström

Nybyggnad på känsligt läge, högt beläget nära stranden. Därför var det viktigt att utöver situationsplanen kunna presentera visuellt hur nybyggnaden skulle komma att synas från vattnet och mot horisonten. Eftersom byggherren var bosatt utomlands fungerade GITech som ombud på plats och bistod med att få bygglovsansökan komplett och inlämnad. Bland annat stod GITech för terrängarbeten för styckning av tomten, komplettering av arkitektritningarna, situationsplan, fotovyer med översiktskarta mm.

Egnahemshus i Ulfsby, Jomala

I detta projekt tillämpades 3D-visualisering i ett tidigt skede då kunden i samråd med arkitekt ville utreda olika alternativ för fasadutformning mm. Huset modellerades utifrån skisser i CAD och Floorplanner och vissa detaljer justerades i några omgångar innan den slutgiltiga utformningen bestämdes. Från 3D-modellen av byggnadens exteriör och omkringliggande terräng fick vi underlag för att kunna ta fram bygglovsritningar, bl.a. situationsplan, fasadritning och tomtsektioner. Planering och ritning av husets interiör samt konstruktionsritningar stod kunden själv för.

Baskarta, norra Jomala gård

Inför detaljplaneringen av området kring den nedlagda Ålands Naturbruksskola i Jomalaby framkom att en ny baskarta över områdets norra delar behövde upprättas. Björlin GITech anlitades för uppdraget av Ålands landskapsregering våren 2012 varpå kartering av området gjordes och det färdiga kartunderlaget skickades i PDF- och CAD-format till Områdesarkitektkontoret som ansvarade för planeringen.

Baskarta